Trang chủ » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Giới thiệu » Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ của Vụ Tổ chức cán bộ được (Ban hành kèm theo Quyết định số 3466/QĐ-BYT ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Y tế

I. Vị trí và chức năng

Vụ Tổ chức cán bộ là vụ tổng hợp thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành y tế theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý tổ chức ngành y tế.

a) Xây dựng, đề xuất mô hình hệ thống tổ chức bộ máy ngành y tế từ Trung ương đến địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành y tế đã được phê duyệt. Xây dựng đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Y tế, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đầu mối tổng hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và Tổng cục thuộc Bộ Y tế, trình cấp có thẩm quyền ban hành;

c) Xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trình cấp có thẩm quyền ban hành;

d)  Tham gia xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung các tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp y tế, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

đ) Đầu mối xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc áp dụng các tiêu chí xếp hạng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế. Làm đầu mối thu thập hồ sơ xếp hạng, trình Hội đồng thẩm định quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Y tế theo quy định của pháp luật;

e) Đầu mối tổng hợp các đề án để Bộ trưởng Bộ Y tế trình cấp có thẩm quyền thẩm định và quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế theo quy định của pháp luật;

g) Tổ chức thẩm định đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

h) Xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về phân công, phân cấp và thực hiện tự chủ về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, nhân sự đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Chủ trì, thẩm định đề án chuyển đổi, kiện toàn tổ chức, bộ máy các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế khi thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự, trình Bộ trưởng phê duyệt theo quy định của pháp luật;

i) Chủ trì thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức (hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động)của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Y tế; phê duyệt phương án cổ phần hoá và đề xuất chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần;

k) Xây dựng, đề xuất, sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản lý trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; chủ trì thẩm định Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, trình Bộ trưởng ban hành;

2. Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý viên chức chuyên ngành y, dược, dân số.

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành y, dược, dân số;

b) Hướng dẫn việc xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp y tế;

c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan xây dựng các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành y, dược, dân số trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo thẩm quyền;

d) Tổ chức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y, dược, dân số theo quy định của pháp luật;

3. Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý chế độ, chính sách tiền lương đối cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế.

a) Làm đầu mối đề xuất chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế, trình cấp có thẩm quyền quyết định;

b) Làm đầu mối đề xuất các chế độ phụ cấp, chính sách đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

4. Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý đào tạo, bồi dưỡng công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ và viên chức chuyên ngành y, dược, dân số.

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và ngoài nước theo thẩm quyền;

b) Làm đầu mối tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý, biên soạn và thẩm định các tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý;

c) Chủ trì xây dựng, đề xuất chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng viên chức chuyên ngành y, dược, dân số theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp về các nội dung không thuộc chuyên môn y, dược, dân số.

5. Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước thuộc và trực thuộc Bộ Y tế.

a) Thẩm định đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch đối với các tổ chức thuộc Bộ Y tế, trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt; chủ trì xây dựng kế hoạch biên chế công chức của Bộ Y tế, gửi Bộ Nội vụ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Thẩm định đề án xác định vị trí việc làm đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt;

c) Quản lý biên chế đối với các tổ chức thuộc Bộ Y tế và số lượng viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế theo quy định của pháp luật;

d) Chủ trì xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, quy trình quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Y tế, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và tổ chức thực hiện bao gồm: quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý; quy định về đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, biệt phái đối với công chức, viên chức quản lý; quy định thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức và đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;

đ) Chủ trì tổng hợp, xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với các tổ chức thuộc Bộ Y tế, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, doanh nghiệp Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Y tế theo phân cấp và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

e) Tổ chức thực hiện các quy trình tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, nghỉ hưu, kỷ luật, nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thực hiện chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ, chính sách khác, quản lý hồ sơ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật;

6. Làm đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác cải cách hành chính.

a) Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch tổng thể cải cách hành chính của Bộ Y tế theo mục tiêu và nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và tổ chức thực hiện sau khi được kế hoạch được phê duyệt;

b) Làm thường trực cho Bộ phận tham mưu giúp việc về cải cách hành chính của Bộ Y tế. Làm đầu mối thực hiện cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức ngành y tế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế;

7. Giúp Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế triển khai thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với các tổ chức, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước thuộc và trực thuộc Bộ Y tế.

  1. Thực hiện các công việc của Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ Y tế theo quy định.

9. Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước đối với các hội nghề nghiệp và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.

a) Đầu mối tổng hợp, góp ý với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội, quyết định công nhận ban vận động thành lập hội theo thẩm quyền đối với hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật;

b) Đầu mối tổng hợp, đề xuất cơ chế, chính sách để hội tham gia chương trình dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện xã hội, cung cấp dịch vụ công, đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, tạo điều kiện để hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ; tổ chức lấy ý kiến của hội để hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước về y tế;

c) Kiểm tra và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm pháp luật đối với tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế;

d) Đầu mối hướng dẫn quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ tham gia các hoạt động trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật;

10. Xây dựng, đề xuất, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

11. Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục y đức cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành y tế.

12. Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác thanh niên và công tác bình đẳng giới trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Y tế.

13. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức, về quản lý công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế và chế độ chính sách theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế và theo thẩm quyền.

14. Thực hiện nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về lĩnh vực quản lý tổ chức, công chức, viên chức và chế độ chính sách theo quy định.

15. Thực hiện tổng hợp, thống kê và báo cáo về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế theo quy định của pháp luật

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Gửi thảo luận