Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Các tỉnh dự án » Quảng Ngãi » Trà Bồng »

Trà Bồng

Thực trạng huyện nghèo Trà Bồng

Thực trạng huyện nghèo Trà Bồng

Huyện Trà Bồng là huyện miền núi cách trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi  60 km gồm 09 xã và 01 thị trấn diện tích tự nhiên  41.926,19ha. Điều kiện giao...