Trang chủ » Chưa phân loại » Công văn số 6989/BYT-TCCB ngày 22/9/2015 của Bộ Y tế đề nghị báo cáo kết quả đào tạo 2015 và kế hoạch 2016

Công văn số 6989/BYT-TCCB ngày 22/9/2015 của Bộ Y tế đề nghị báo cáo kết quả đào tạo 2015 và kế hoạch 2016

Ngày 22 tháng 9 năm 2015, Bộ Y tế có công văn số 6989/BYT-TCCB ngày 22/9/2015 đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016. 

Nội dung công văn, các biểu mẫu đính kèm như sau:

1. Công văn số 6989- BYT-TCCB ngày 22-9-2015 của Bộ Y tế

2. Mẫu báo cáo

3. Mau BC của BNV

Gửi thảo luận