Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Danh sách các bệnh viện trực thuộc Bộ Y Tế

Danh sách các bệnh viện trực thuộc Bộ Y Tế

Quyết định số 246/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính Phủ quy về việc Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế

Chi tiết Danh sách các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế xem tại đây

Gửi thảo luận