Trang chủ » Tài liệu-Văn bản » Văn bản biểu mẫu thống kê » Luật cán bộ- công chức

Luật cán bộ- công chức

Luật cán bộ công chức quy định một số điều dưới đây

  1. Quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.
  2. Quy định hoạt động công vụ của cán bộ, công chức
  3. Các nguyên tắc trong thi hành công vụ
  4. Định nghĩa về cán bộ, công chức
  5. Các nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức
  6. Chính sách đối với người có tài năng
  7. Giải thích từ ngữ        

Nội dung chi tiết luật cán bộ- công chức xem  tại đây

Gửi thảo luận