Trang chủ » Nổi bật » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Toàn văn phát biểu tham luận của TS Phạm Văn Tác, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020

Toàn văn phát biểu tham luận của TS Phạm Văn Tác, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020

Nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò của Tổ chức Đảng và Đảng viên trong việc nêu cao đạo đức công vụ, xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong ngành Y tế

CaptuređTrong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ Y tế đã nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ Y tế mà Đảng và Nhà nước giao đó là: Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới; từ đó Đảng ủy và Ban cán sự đã xây dựng Kế hoạch, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, đặc biệt là các chi bộ chủ động bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đặc thù công tác của cán bộ, đảng viên để xây dựng các tiêu chí thiết thực, dễ thực hiện, theo chuẩn mực đạo đức của Bác, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể từng năm, lựa chọn những nội dung thiết thực có chiều sâu, với phương thức triển khai sáng tạo, linh hoạt phù hợp với đặc điểm của Đảng bộ Bộ để chỉ đạo các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác; đồng thời thành lập Bộ phận giúp việc, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị; ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức chung theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn ngành Y tế, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, tăng hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.Đảng bộ Bộ Y tế là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hoạt động theo Quy định số 215-QĐ/TW ngày 05/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.Đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Y tế hiện đang công tác tại 24 vụ, cục, tổng cục, đơn vị cơ quan Bộ và 07 đơn vị trực thuộc Bộ, thực hiện chức năng tham mưu, quản lý Nhà nước về y tế, bao gồm các lĩnh vực: Y tế dự phòng; Khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; Y dược cổ truyền; Sức khỏe sinh sản; Trang thiết bị y tế; Dược và mỹ phẩm; An toàn thực phẩm; Bảo hiểm y tế; Dân số – Kế hoạch hóa gia đình; Quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Với đặc điểm là một Bộ có số lượng cán bộ, công chức, viên chức đông, có mạng lưới tổ chức bộ máy được bố trí khắp toàn quốc từ Trung ương đến các cơ sở địa phương, có nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng phân công.

Năm 2011 và 2012, Đảng ủy Bộ Y tế đã phối hợp với Ban Cán sự đảng xây dựng Kế hoạch số 49-KH/BCSĐ ngày 22/12/2011 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và tác phẩm “Đường cách mệnh”,  “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” , “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” trong Ngành Y tế giai đoạn 2011 – 2015 với 8 nội dung đã và đang triển khai, thực hiện đồng bộ đối với cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên trong Ngành.

Năm 2013, Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự đảng xây dựng Kế hoạch số 336/KH-BYT ngày 04/5/2013 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Ngành Y tế gồm 32 thành viên do đồng chí Bộ trưởng trực tiếp làm Trưởng ban đồng thời ban hành Quyết định số 2328/QĐ-BYT ngày 12/7/2013 về tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, quy chế dân chủ trong Ngành Y tế năm 2013 với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp” và tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2014, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 về thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và Kế hoạch số 74-KH/ĐU về thực hiện “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận 2014” với 3 khâu đột phá là: Xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường và đổi mới công tác dân vận, trong đó lấy chi bộ làm trọng điểm và cán bộ, đảng viên là chủ thể để tạo chuyển biến căn bản trong cả nhận thức và hành động của các đảng bộ, chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ để học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Năm 2015, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 về triển khai thực hiện Kế hoạch đổi mới phong cách và thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh để học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Một số kết quả bước đầu thực hiện Chỉ thị 03CT/TW của Đảng bộ Bộ Y tế trong nhiệm kỳ qua

Một là, đã triển khai được 25 lớp tập huấn về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế, đối tượng là Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chủ tịch công đoàn thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế; y tế các bộ, ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, số lượng học viên tham gia hơn 10.000 lượt người; 05 lớp tập huấn cho Lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ các đơn vị khối dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, An toàn thực phẩm, Kiểm nghiệm, Truyền thông giáo dục sức khỏe, Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Chăm sóc sức khỏe sinh sản..thuộc các Trung tâm, Chi cục tuyến tỉnh, số lượng học viên tham gia gần 1500 đồng chí tham dự. Bộ Y tế đã ký kết chương trình phối hợp công tác với Ban Dân vận Trung ương về “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong Ngành”, đến nay đã có gần 30 sở y tế các tỉnh đã ký chương trình phối hợp công tác với Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy trong cả nước.

Hai là, đã Tổ chức ký kết giao ước thi đua với các đơn vị trực thuộc và 63 tỉnh thành phố trong cả nước tại 03 Miền (Bắc, Trung, Nam) để thực hiện có hiệu qủa cao Quyết định số 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế về triển khai thực hiện 07 nội dung của Kế hoạch Đổi mới phong cách và thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và Ðề án xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công hiện nay (thời gian qua được nhân dân trong cả nước đánh giá cao là khâu đột phá của Ngành).

Ba là, đã thiết lập và tổ chức đồng bộ hệ thống Tổng đài tự động đường dây nóng 1900-9095, riêng trong năm 2014 đã có 98.760 cuộc gọi của người dân đến Đường dây nóng ngành y tế.Qua các nội dung phản ánh của người dân, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo quyết liệt việc tiếp nhận, kiểm tra thông tin phản ánh và xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm, đã có 6.807 cán bộ bị nhắc nhở, 137 cán bộ bị khiển trách, 6 cán bộ bị cách chức và 4 cán bộ bị nghỉ việc… đã  chủ động cung cấp thông tin trong gần 30 cuộc họp báo, gặp mặt báo chí và cung cấp thông tin trong giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo TW; tăng cường phối hợp với hơn 10 Đài phát thanh, truyền hình; hơn 30 cơ quan báo chí lớn tuyên truyền công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân nhằm tạo được sự đồng thuận, ủng hộ và vào cuộc của cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp, các Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan truyền thông, dư luận, nhân dân và cộng đồng xã hội đối với hoạt động của ngành Y tế.

Bốn là, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh, chất lượng khám, chữa bệnh, chống quá tải, giảm tình trạng nằm ghép tại các bệnh viện, đáp ứng sự hài lòng của người dân và nâng cao tinh thần trách nhiệm, y đức, đạo đức nghề nghiệp; phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và tư vấn khám, chữa bệnh từ xa của 14 bệnh viện hạt nhân, 45 bệnh viện vệ tinh. Ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật hiện đại đạt trình độ ngang tầm y học các nước tiên tiến trên thế giới. Ðề án xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công, đơn giản hoá 211/225 thủ tục hành chính; công khai tất cả 433 thủ tục hành chính.

Năm là, tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng ở tất cả các tuyến; giảm tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên; phát triển các dịch vụ khám, chữa bệnh phổ cập hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân kết hợp với phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu, dịch vụ y tế kỹ thuật cao; hiện đại hóa và phát triển y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, nhân rộng mô hình Bác sỹ gia đình. Ðề án xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công, duy trì hoạt động 04 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tiến tới thực hiện cơ chế 01 cửa Quốc gia.

Sáu là, thống nhất quy trình khám bệnh, cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp liên hoàn… đã giúp rút ngắn thời gian khám bệnh của người bệnh khám ngoại trú trung bình trên toàn quốc đạt 48,5 phút trên một lượt khám bệnh. Theo số liệu thống kê năm 2013, tổng số lượt khám ngoại trú trên cả nước đạt 134,6 triệu lượt. Như vậy, kết quả cải tiến sẽ tiết kiệm được tổng số 6.529.496.024 phút, tương ứng với 13, 6 triệu ngày công lao động. Mỗi người đi khám bệnh, trung bình sẽ có 1 người đi cùng, như vậy việc rút ngắn thời gian khám bệnh mỗi năm sẽ tiết kiệm hay có thể nói là bổ sung thêm ít nhất 27,2 triệu ngày công lao độngcho xã hội thay vì số thời gian này bị “nằm chết” do phải chờ đợi khám bệnh kéo dài của người bệnh và người thân.

Qua thời gian thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong Ngành Y tế về thực hiện nhiệm vụ chính trị và đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân viên nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của Bộ được nâng lên; góp phần giải quyết những vấn đề tồn đọng, bức xúc của nhân dân, của người bệnh trọng tâm là xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên được nâng lên và ngày càng đi vào nền nếp, thiết thực và hiệu quả hơn. Một số cấp ủy đảng trực thuộc  Đảng bộ Bộ đã khắc phục được tình trạng chạy theo thành tích, hình thức, khắc phục tình trạng thụ động, ỷ lại cấp trên. Qua triển khai thực hiện, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo ở cơ sở trong tổ chức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và được kịp thời phổ biến, nhân rộng trong toàn Đảng bộ Bộ Y tế.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy và Ban cán sự đảng Bộ Y tế sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh trong Ngành Y tế. Tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi công vụ, bám sát các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị 03-CT/TW để việc học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp, tạo động lực, tinh thần rèn luyện, phấn đấu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Bộ Y tế./.

 (Nguồn Ban Biên tập Đảng Ủy Khối các cơ quan Trung Ương)

Gửi thảo luận