Trang chủ » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Công tác tổ chức » Nổi bật » Tài liệu-Văn bản » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Quyết định về việc phân cấp quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ được giao tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên

Quyết định về việc phân cấp quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ được giao tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên

Ngày 25/5/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quyết định số 3151/QĐ-BYT về việc phân cấp quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ được giao tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên.

Dưới đây là nội dung Quyết định

Bản đầy đủ tải tại đây

Gửi thảo luận