Trang chủ » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Công tác tổ chức » Tài liệu tập huấn triển khai thông tư 07/2014 về Quy tắc ứng xử

Tài liệu tập huấn triển khai thông tư 07/2014 về Quy tắc ứng xử

Tài liệu tập huấn triển khai thông tư 07/2014 về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế và trách nhiệm tổ chức thực hiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

1. Các bài giảng

2. Tài liệu tập huấn

3. Tài liệu tham khảo

Gửi thảo luận