Trang chủ » Tài liệu-Văn bản » Văn bản biểu mẫu thống kê » Thông tư 02/2015/TT-BYT ngày 04/3/2015 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư 02/2015/TT-BYT ngày 04/3/2015 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 04 tháng 3 năm 2015, Bộ Y tế ban hành Thông tư 02/2015/TT-BYT ngày 04/3/2015 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nội dung chi tiết thông tư xem tại đây

Gửi thảo luận