Trang chủ » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Quản lý cán bộ » Tài liệu-Văn bản » Văn bản biểu mẫu thống kê » Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

1. Thông tư liên tịch này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với viên chức là bác sĩ, bác sỹ y học dự phòng, y sĩ làm việc trong các cơ sở y tế công lập.

Chi tiết nội dung Thông tư xem tại đây

Gửi thảo luận